Utöver villkor och bestämmelser För Webbplatsen gäller följande villkor:

Allmänna Bokningsvillkor

Dessa Allmänna bokningsvillkor gäller för Scandinavian Camping Group AB med adress Blekegatan 3, 117 59 Stockholm, dess partner (”Campcation”, ”CAMPCATION.SE ”, ”vi” eller ”oss”) tillhandahåller tjänster till enskilda personer (”du”, ”Kund” eller ”Kunden”) som gör en bokning genom oss direkt på vår hemsida (”Webbplatsen”) För bokningar som görs via Webbplatsen gäller utöver dessa Allmänna Bokningsvillkor följande villkor:

Användarvillkor; Bokningar via Campcation kan endast göras av Kund som har läst de Allmänna Bokningsvillkoren och godkänt dem förbehållslöst. Kunden kan inte slutföra bokningen utan att ha godkänt villkoren. Du förbinder dig att uppfylla de åtaganden som anges i villkoren. Avtalet mellan Kunden och Campcation träder i kraft så snart Campcation har skickat en skriftlig bekräftelse på bokningen till Kunden via e-post. Kunden bör spara och/eller skriva ut en kopia av dessa Allmänna Bokningsvillkor som referens vid bokningen. Campcation förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Bokningsvillkor. Du förbinder dig att respektera och följa de vid var tid gällande villkoren för campingbokningar via Webbplatsen.

1.        BOKNING VIA WEBBPLATSEN

  1. BOKNING

Webbplatsen är endast avsedd att hjälpa Kunden att ta reda på vilka produkter och tjänster som är tillgängliga samt att genomföra bokningar med leverantörer av sådana produkter och tjänster (”Leverantörer”), inte för några andra ändamål. Webbplatsen och Campcation fungerar endast som en mellanhand som förenklar transaktioner mellan Kunden och Leverantörer. Utöver dessa Allmänna Bokningsvillkor gäller Leverantörernas egna villkor för bokning och köp av produkter och tjänster. Du ansvarar själv för att läsa igenom Leverantörernas villkor och för att acceptera de villkoren, inklusive men inte begränsat till, betalning av köpesumman senast på förfallodagen och eventuella regler gällande tillgänglighet och användning av Leverantörernas produkter och tjänster. Brott mot Leverantörernas villkor kan medföra att dina bokningar eller köp avbokas, att du nekas tillgång till Leverantörernas produkter och tjänster och att du inte kan kräva återbetalning för sådana bokningar eller köp. Campcation kan därutöver komma att debitera dig för alla kostnader som uppstår för Campcation som ett resultat av sådant kontraktsbrott. Du ansvarar själv för alla kostnader, avgifter, skatter och liknande som uppstår i samband med bokning via Webbplatsen.

Du försäkrar att du är över 18 år och har behörighet att ingå avtal och representera de personer som bokningen avser. Du försäkrar vidare att du endast kommer att använda Webbplatsen i enlighet med dessa Allmänna Bokningsvillkor och övriga villkor som gäller för Webbplatsen och Campcations tjänster, inklusive men inte begränsat till, användarvillkoren för Webbplatsen. Du ansvarar för dina aktiviteter på Webbplatsen (ekonomiska eller andra aktiviteter), bland annat eventuell användning av ditt användarnamn och lösenord. Du garanterar att de uppgifter som du anger på Webbplatsen om dig själv och, i förekommande fall, ditt resesällskap är korrekta. Om du använder Webbplatsen på ett sätt som är bedrägligt eller som strider mot dessa Allmänna Bokningsvillkor eller övriga villkor som gäller för Webbplatsen kan du komma att nekas åtkomst till de tjänster som Campcation och Leverantörerna erbjuder samt till övriga funktioner på Webbplatsen.

  1. BEKRÄFTELSE

En bekräftelse på din bokning, innehållande viktig information som t.ex. beskrivningen av den camping som har bokats och prisinformation, skickas till dig via e-post. Om du inte får någon bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter bokningstillfället bör du kontakta campingen direkt via telefon eller e-post som framgår av deras hemsida.

  1. ÄNDRINGAR ELLER AVBOKNINGAR

Denna bokning är ändringsbar. Du kan ändra gästens namn, platstyp, specialbehov, handikappanpassning, antal gäster och resedatum utan att Campcation debiterar dig någon kostnad för detta. Tillhandahållaren av boende kan dock komma att ta ut en avgift för sådana ändringar. Avgifterna kan variera beroende på typ av bokning. I enlighet med Campcations avbokningspolicy ha du rätt till fri avbokningsrätt upp till 48 timmar före incheckningstiden. Du återbetalas då hela summan minus serviceavgiften, motsvarande 10%. Om du väljer att avboka boendet efter denna tid (0–48 timmar före incheckning) utgår full avgift för boendet. I vissa fall tillåter inte campingen i fråga att ändringar eller avbokningar görs efter att bokningen har slutförts, vilket anges i avsnittet nedan ”Leverantörens villkor och restriktioner”. Du förbinder dig att följa de villkor som gäller för dina campingbokningar. Om campingen inte tillhandahåller de tjänster som avtalats i bokningen är Campcation inte ansvarigt för eventuella kostnader som uppstår på grund av förflyttning. Om du inte checkar in för den första natten i bokningen men planerar att checka in för efterföljande nätter i bokningen måste du bekräfta bokningen direkt med campingen senast på det ursprungliga datumet för incheckning för att förhindra att hela bokningen annulleras. Om du inte bekräftar bokningsändringarna med campingen kan hela bokningen annulleras och du får då endast ersättning i enlighet med villkoren och bestämmelserna för respektive camping, vilka anges under bokningsprocessen. Villkoren för ändringar och avbokningar, inkluderat Leverantörens villkor och bestämmelser, får inte ändras av obehöriga personer innefattande anställda hos Campcation. Mer information hittar du i ditt e-postmeddelande med bokningsbekräftelsen. Europeiska kommissionens online plattform för tvistlösning finns på http://ec.europa.eu/odr

  1. LEVERANTÖRENS VILLKOR OCH RESTRIKTIONER

Särskilda villkor gäller för din bokning och köp av reserelaterade varor och tjänster som du valt. Vänligen läs dessa särskilda villkor noggrant. Du samtycker till att följa de villkor för köpet som har införts av en Leverantör som du valt att köpa ifrån, inkluderande men inte begränsat till, betalning av alla belopp som förfallit och iakttagande av Leverantörens villkor och restriktioner vad gäller tillgänglighet och användning av biljettpriser, produkter eller tjänster. Vi förbehåller oss rätten att avboka din bokning om full betalning inte mottagits i tid. Du är medveten om att vissa Leverantörer som erbjuder vissa tjänster och/eller aktiviteter kan kräva att du accepterar deras ansvarsfriskrivning innan du deltar i tjänsten och/eller aktiviteten som de erbjuder. Du är medveten om att varje överträdelse av Leverantörens villkor och restriktioner kan resultera i uppsägning av din(a) bokning(ar), att du nekas tillträde till reseprodukten eller tjänsten, att du går miste om dina inbetalade pengar som betalats för en sådan bokning och/eller att vi debiterar ditt konto för eventuella kostnader som vi åsamkas som en följd av sådan överträdelse.

2.        EKONOMISKA VILLKOR OCH BETALNINGSRUTINER

  1. UTLÄGG FÖR SKATTER

Det belopp kunden betalar för campingtransaktioner till särskilt Internetpris på Webbplatsen innefattar ett belopp som beräknas vara tillräckligt för att täcka alla tillämpliga transaktionsskatter (t.ex. omsättning och användning, beläggning, rumsskatt, punktskatter, moms, etc.) som Campcation betalar till Leverantörerna (t.ex. camping) i samband med din resebokning. Det av kunden erlagda beloppet för transaktionsskatter är slutligt och blir inte föremål för justering oavsett faktiska transaktionsskatter.

  1. SERVICEAVGIFTER

Vi tar ut serviceavgifter som kompensation för att processa din bokning. Serviceavgiften uppgår till 10% av det totala bokningsbeloppet.

  1. BETALNINGAR

När du betalar online är det företaget som tar emot betalningen och även debiterar ditt kreditkort. Campcation förbehåller sig rätten att annullera din bokning om det fullständiga beloppet inte har mottagits på den aktuella betalningsdagen (se Bokning). Många banker och kreditkortsutfärdare debiterar dina kontoinnehavare en transaktionsavgift när kortutfärdaren och campingen, i enlighet med kortvarumärkets definition (t.ex. Visa, MasterCard, American Express) är i olika länder.

Du samtycker till att Campcation avtalar pris med campingen i förväg för att förenkla bokningar. Du samtycker dessutom till att Campcation tillhandahåller förmedlingstjänster för dylika bokningar mot en avgift (”serviceavgiften”). priset på Webbplatsen är en kombination av det i förväg förhandlade priset för boende som bokas å dina vägnar av Campcation och serviceavgiften för Campcation tjänster. Du samtycker till att ditt kreditkort debiteras av Campcation för det sammanlagda bokningspriset. Genom att skicka din bokningsförfrågan bemyndigar du Campcation, att förmedla en campingbokning å dina vägnar, vilket innefattar att genomföra en betalning till campingen. Utöver kortbetalning kan du få andra betalningsalternativ, exempelvis delbetalningar, som erbjuds av andra parter än Campcation (”Betalningsalternativ från tredje part”). Om du väljer att använda ett Betalningsalternativ från tredje part gör du det i enlighet med denna tredje parts användarvillkor. Du måste läsa igenom och godkänna dessa användarvillkor när du väljer betalningsalternativet i fråga, och detta upprättar ett avtal mellan dig och den tredje parten. Vår kundtjänst kan inte erbjuda rådgivning som rör Betalningsalternativ från tredje part. Frågor om Betalningsalternativ från tredje part måste ställas direkt till den tredje parten i fråga.

3.        PRISER

Priset för resetjänsterna kommer att vara angivet på webbplatsen, förutom när uppenbara fel förekommer. Priserna kan ändras när som helst, men ändringarna kommer inte att påverka redan godkända bokningar. Trots Campcations ansträngningar kan vissa av resetjänsterna som anges på webbsidan visa inkorrekta priser. CAMPCATION FÖRBEHÅLLER SIG UTTRYCKLIGEN RÄTTEN ATT RÄTTA EVENTUELLA INKORREKT ANGIVNA PRISER PÅ webbplatsen OCH/ELLER PÅ BOKNINGAR UNDER BEARBETNING SOM UTFÖRDES VID INKORREKT PRIS. I SÅDANT FALL KOMMER VI ATT, I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET, ERBJUDA DIG MÖJLIGHETEN ATT BEHÅLLA DIN BOKNING UNDER BEARBETNING TILL KORREKT PRIS ELLER AVBOKA UTAN STRAFFAVGIFT. Campcation är inte tvungna att erbjuda dig resetjänster till ett inkorrekt (lägre) pris, även efter att du har mottagit bokningsbekräftelse.

4.        ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Campingar och andra Leverantörer som tillhandahåller produkter och tjänster åt Campcation är oberoende leverantörer och är inte att anse som anställda hos eller agenter för Campcation, eller dess partners och/eller Leverantörer. Campcation och dess partners är inte ansvariga för Leverantörernas handlingar, fel eller försummelse, uppgifter, garantier, avtalsbrott eller försumlighet eller för några personskador, dödsfall, sakskador eller andra skador och utgifter som uppkommer som ett resultat därav. Campcation och dess partners är inte ansvariga och har inte någon skyldighet att utge ersättning vid förseningar, avbokningar, överbokningar, strejker, force majeure eller andra förhållanden utom Campcations omedelbara kontroll. Campcation är inte heller ansvariga för ytterligare utgifter, förseningar, omdirigeringar eller åtgärder från regering eller myndigheter. Campcation, dess partners och/eller Leverantörer ska inte i något fall ansvara för direkta eller indirekta skador eller följdskador som uppkommer till följd av eller i anslutning till användningen av Webbplatsen, eller för förseningar eller oförmåga att använda Webbplatsen, eller för information, programvara, produkter och tjänster som erhålls genom Webbsidan. Detta gäller oavsett på vilken grund sådant ansvar grundas. Ansvarsfriskrivningarna och ansvarsbegränsningarna i dessa Allmänna Bokningsvillkor gäller endast i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag. Ingenting i dessa Allmänna Bokningsvillkor ska begränsa eller utesluta vårt ansvar vid bedrägeri från vår sida eller för personskada eller dödsfall som orsakas av vår försumlighet.

5.        ÖVRIGT

  • LAGVAL OCH DOMSTOL

Avtalet mellan Kunden och Campcation, inklusive men inte begränsat till dessa Allmänna Bokningsvillkor, regleras av svensk lagstiftning. Svensk domstol är behörig att ta upp och avgöra eventuella tvister som uppkommer vid tolkningen av avtalet och/eller de allmänna bokningsvillkoren.

  • ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Avtalet mellan Campcation och Kunden samt Kundens användning av Webbplatsen innebär inte att något partnerskap eller anställningsavtal skapas mellan dig och Campcation. Campcations fullgörande av avtalet med dig gäller under tillämpliga lagar och rättsliga processer. Inget i avtalet begränsar Campcation rätt att på begäran från myndigheter lämna ut insamlade uppgifter om dig och din användning av Webbplatsen. Om någon bestämmelse i avtalet mellan Campcation och dig strider mot tillämplig lag, inklusive men inte begränsat till, garantier och ansvarsbegränsningar, så ska den bestämmelsen ersättas av motsvarande tillåtna bestämmelse som ligger närmast avsikten med den ursprungliga bestämmelsen. Avtalet, innefattande dessa Allmänna Bokningsvillkor och de övriga villkor som anges häri, utgör hela överenskommelsen mellan dig och Campcation med avseende på din bokning via Webbplatsen. Avtalet ersätter alla tidigare överenskommelser och erbjudanden, såväl elektroniska som muntliga eller skriftliga, mellan dig och Campcation. En utskrift av detta avtal och eventuella meddelanden i elektronisk form ska anses giltiga i juridiska och administrativa förfaranden rörande detta avtal på samma sätt och på samma villkor som dokumentation som ursprungligen hade skapats och sparats i skriftlig form. Fiktiva namn på företag, produkter, personer, titlar och/eller data som nämns avser inte verkliga individer, företag, produkter eller händelser. Campcation förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen överlåts eller upplåts i avtalet med Kunden.

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.